page1image1646080

ALGEMENE VOORWAARDEN MEERMIN SCHOOL NEDERLAND

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Meermin School Nederland: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Duindoorn 11, 7421DD te Deventer, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 66339391.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Meermin School Nederland een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Meermin School Nederland en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Meermin School Nederland zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten of het verlenen van diensten.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Meermin School Nederland en een consument wordt gesloten rechtstreeks middels de website www.meerminschool.nl.
 6. Producten: de in het kader van een overeenkomst door Meermin School Nederland aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken.
 7. Diensten/dienstverlening: de in het kader van een overeenkomst door of namens Meermin School Nederland te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: het verzorgen van een opleiding, ‘mermaid experience’,fotoshoot, zeemeerminkinderfeestje en diensten te verlenen door een door Meermin School Nederland beschikbaar gestelde zeemeermin in het kader van het inhuren van de betreffende persoon door de wederpartij voor uiteenlopende vormen van entertainment.
 8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Meermin School Nederland en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Meermin School Nederland worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Meermin School Nederland is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten c.q. diensten. Meermin School Nederland kan haar aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog herroepen. Indien in dat geval, bijvoorbeeld in het kader van een overeenkomst op afstand, reeds door de wederpartij is betaald, zal Meermin School Nederland onverwijld, althans zo spoedig mogelijk tot terugbetaling overgaan.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van Meermin School Nederland, binden haar niet.
 3. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Meermin School Nederland dat gebaseerd is op door dewederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, tot stand op het moment dat dewederpartij het aanbod van Meermin School Nederland op de daartoe aangewezen wijze heeft aanvaard en de wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Meermin School Nederland, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Meermin School Nederland anders aangeeft.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

De wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van Meermin School Nederland, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Meermin School Nederland voorgeschreven wijze, aan Meermin School Nederland verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de wederpartij Meermin School Nederland steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

1. De consument is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd een overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten, tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de overeenkomst op afstand een consumentenkoop betreft, is de consument, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, tot 14 dagen nadat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen, gerechtigd de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Dienstverlening

 1. Nakoming van de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten, binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
 2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij een overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.
 3. Indien nakoming van de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten door Meermin School Nederland volledig geschiedt binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, vervalt het recht van ontbinding zodra de dienstverlening door Meermin School Nederland is nagekomen, mits de consument bij het aangaan van de overeenkomst op afstand uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de dienstverlening door Meermin School Nederland is nagekomen.
 4. Zolang het recht van ontbinding ten aanzien van een overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten van toepassing is en de consument dat recht uitoefent, is de consument Meermin School Nederland een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Meermin School Nederland is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan Meermin School Nederland is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de totale prijs excessief is, wordt het door de consument verschuldigde bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

Consumentenkoop

 1. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
  • –  de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming ofhygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • –  de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die wordenvervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon

   bestemd zijn.

 2. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de betreffende producten en deverpakkingen daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 3. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle eventueel meegeleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Meermin School Nederland terugleveren.
 4. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 7. Meermin School Nederland is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betalingen.
 5. Teruglevering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 12 heeft ontbonden.
 6. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.

Afwikkeling

12. De consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Meermin School Nederland aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij Meermin School Nederland. Zodra Meermin School Nederland in kennis gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden, zal Meermin School Nederland de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.

13.Meermin School Nederland zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering als bedoeld in lid 9 en minus het eventuele bedrag als bedoeld in lid 5, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits in geval van een consumentenkoop, de producten door Meermin School Nederland zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien in het kader van een consumentenkoop slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Meermin School Nederland niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Meermin School Nederland aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 6. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Tenzij de producten worden geleverd bij het sluiten van de overeenkomst in persoonlijke aanwezigheid van de wederpartij en Meermin School Nederland, vindt de levering van de producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Indien door de wederpartij geen afleveradres is vermeld, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. Meermin School Nederland behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 5, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd het bepaalde in artikel 7 omtrent verzuim van Meermin School Nederland, nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Meermin School Nederland verschuldigde bedragen te voldoen.
 5. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, komen de daaruit voortvloeiende extra te maken kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 7. | UITVOERINGS- EN LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Alle uitvoerings- en/of opleveringstermijnen waartoe Meermin School Nederland zich jegens de wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Meermin School Nederland mogelijk mede afhankelijk van derden, zoals haar toeleveranciers. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Meermin School Nederland toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 13, worden de verplichtingen van Meermin School Nederland opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op schadevergoeding of enige andere compensatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Meermin School Nederland toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Meermin School Nederland niet eerder in dan nadat de wederpartij Meermin School Nederland schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Meermin School Nederland na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien Meermin School Nederland voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Meermin School Nederland gerechtigd de uitvoering c.q. oplevering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van Meermin School Nederland als gevolg van een aan Meermin School Nederland toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | PRODUCTVERKOOP: ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de wederpartij daarvan onverwijld, althans binnen twee werkdagen na de levering, schriftelijk mededeling te doen aan Meermin School Nederland, onder vermelding van een duidelijke omschrijving van de klacht. Indien de producten evenwel zijn verkocht in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de wederpartij en Meermin School Nederland, wordt geacht dat de producten aan de overeenkomst beantwoorden als de wederpartij de producten heeft meegenomen.
 2. Indien de wederpartij niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid klaagt, vloeit er voor Meermin School Nederland uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 3. Het bepaalde in lid 1 laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Ook indien de wederpartij tijdig en overeenkomstig lid 1 klaagt, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van consumenten ter zake.
 5. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 5, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meermin School Nederland worden geretourneerd.

ARTIKEL 9. | PRODUCTVERKOOP: GARANTIE

 1. De garantie op producten is beperkt tot de eventuele fabrieksgarantie die de betreffende toeleverancier van Meermin School Nederland met de producten meelevert. Een door Meermin School Nederland, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet evenwel niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Meermin School Nederland kunnen doen gelden (non-conformiteit).
 2. Garantie geldt slechts bij blootstelling van de producten aan normale omstandigheden en voorts slechts bij normaal gebruik. Indien de levering een zeemeerminstaart betreft, vervalt de fabrieksgarantie zodra deze na de levering in het water is gebruikt.
 3. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van het geleverde het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Meermin School Nederland dan wel haar toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de eventueel meegeleverde gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Meermin School Nederland, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van Meermin School Nederland zijn uitgevoerd.
 4. De wederpartij kan slechts een beroep doen op garantie indien de wederpartij aan al haar uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 10. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DIENSTVERLENING

 1. Meermin School Nederland verleent de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Meermin School Nederland verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; Meermin School Nederland kan, bijvoorbeeld ten aanzien van opleidingen, nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen.
 2. Indien de diensten worden verleend op een door Meermin School Nederland aangewezen locatie, dienen de wederpartij en de eventueel door haar bij de dienstverlening betrokken deelnemers zich te conformeren aan de op de betreffende locatie geopenbaarde huisregels.
 3. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel uit de aard of strekking van de overeenkomst onmiskenbaar voortvloeit dat de diensten worden verleend op locatie van de wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, staat de wederpartij ervoor in dat die locatie geschikt is voor het verlenen van de diensten en de door Meermin School Nederland tewerkgestelde personen kosteloos gebruik kunnen maken van alle op die locatie door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.
 4. Indien de dienstverlening een opleiding (‘Selkies’, ‘Sirenes’ of ‘Meermin’) betreft, dient elke deelnemer zelf zorg te dragen voor de beschikbaarheid en eventuele aanschaf van de benodigde materialen, waaronder in elk geval begrepen een masker, snorkel en vinnen. De deelnemer staat in voor de deugdelijkheid en geschiktheid van zijn eigen materialen.
 5. Voor andere dienstverlening dan een opleiding, draagt Meermin School Nederland zorg voor de eventueel voor de deelnemer benodigde materialen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Vorenbedoelde materialen worden in bruikleen gegeven aan de deelnemer en dienen na afloop van de dienstverlening terstond te worden teruggegeven aan Meermin School Nederland.
 1. De wederpartij is jegens Meermin School Nederland hoofdelijk aansprakelijk voor de eventuele schade aan de in bruikleen gegeven materialen, welke schade kan worden toegerekend aan de wederpartij zelf, dan wel enige deelnemer die de wederpartij bij de overeenkomst heeft betrokken.
 2. Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op enige andere schade die door de wederpartij of een deelnemer is veroorzaakt aan de (on)roerende goederen die in of om de door Meermin School Nederland voor de dienstverlening gehuurde locatie aanwezig zijn. De wederpartij vrijwaart Meermin School Nederland ter zake van alle aanspraken van derden, waaronder in het bijzonder begrepen de exploitant van de bedoelde locatie.

ARTIKEL 11. | DERDEN

 1. Meermin School Nederland is te allen tijde gerechtigd om de uitvoering van de diensten geheel of gedeeltelijk over te laten aan niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen. In een voorkomend geval komt de keuze van bepaalde hulppersonen uitsluitend toe aan Meermin School Nederland. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Meermin School Nederland is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door haar bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken hulppersonen als bedoeld in het vorige lid.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de hulppersonen als bedoeld in de vorige leden. Derhalve kunnen zij, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Meermin School Nederland, jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij zelf partij bij de overeenkomst.

ARTIKEL 12. | ANNULERING DOOR DE WEDERPARTIJ

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst tussentijds annuleert, is Meermin School Nederland niet gehouden tot restitutie of kwijtschelding van het in het kader van de overeenkomst overeengekomen en door de wederpartij verschuldigde bedrag.
 2. Het bepaalde in het vorige lid laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet, onder meer zoals bepaald in artikel 5.

ARTIKEL 13. | OVERMACHT

 1. Meermin School Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Indien de overeengekomen dienstverlening als gevolg van overmacht niet of niet op de overeengekomen datum en/of tijd kan plaatsvinden, zal Meermin School Nederland de wederpartij, waar mogelijk, een passend alternatief aanbieden.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Meermin School Nederland bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 14. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Meermin School Nederland is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Meermin School Nederland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door Meermin School Nederland in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Meermin School Nederland gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichting heeft gesteld.
 1. De wederpartij is verplicht de schade die Meermin School Nederland ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 2. Indien Meermin School Nederland de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 15. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Meermin School Nederland vermeldt de prijs en een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de eventuele bijkomende kosten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: verzendkosten, alsook reis- en verblijfskosten in geval van het door de wederpartij inhuren van een zeemeermin.
 2. In geval van verzending van verkochte producten, komen de verzendkosten voor rekening van de wederpartij indien de overeengekomen prijs minder dan € 150,- (incl. btw) bedraagt en aflevering binnen Nederland plaatsvindt. In geval van afleveringbuiten Nederland, komen de verzendkosten voor rekening van de wederpartij indien de overeengekomen prijs minder dan €200,- (incl. btw) bedraagt.
 3. Indien en voor zover de diensten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, worden de daadwerkelijk door of namens Meermin School Nederland gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door of namens Meermin School Nederland gemaakte kosten, aan de wederpartij doorberekend.
 4. Meermin School Nederland is gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de wederpartij te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop, Meermin School Nederland de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Indien de consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden.
 5. In geval van vooruitbetaling is Meermin School Nederland niet eerder gehouden de producten te leveren c.q. de diensten te verlenen dan nadat de door de wederpartij verschuldigde betaling volledig door Meermin School Nederland is ontvangen.
 6. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Meermin School Nederland aangewezen wijze, binnen de door Meermin School Nederland vermelde of anderszins aangezegde termijn.
 7. Meermin School Nederland is gerechtigd om de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 16. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Deelname aan opleidingen, ‘mermaid experiences’, kinderfeestjes e.d., is geheel vrijwillig en voor eigen risico van de deelnemer. Meermin School Nederland is ter zake, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk.
 2. Meermin School Nederland is nimmer aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van persoonlijke bezittingen van deelnemers aan de dienstverlening van Meermin School Nederland.
 3. Meermin School Nederland is, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden van wiens hulp Meermin School Nederland bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
 4. Meermin School Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.Onder directe schade

  wordt uitsluitend verstaan:

  • –  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaakende omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • –  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Meermin School Nederland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Meermin School Nederland toegerekend kunnen worden;
  • –  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten Meermin School Nederland kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 6 van dit artikel, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Meermin School Nederland in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Meermin School Nederland aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Meermin School Nederland te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De wederpartij dient Meermin School Nederland daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Meermin School Nederland ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Meermin School Nederland is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Meermin School Nederland betrekking heeft. Indien de schade waarvoor Meermin School Nederland aansprakelijk is, in vergelijking met de factuurwaarde van de overeenkomst excessief is, is de aansprakelijkheid van Meermin School Nederland beperkt tot het bedrag dat de betreffende verzekeraar in het betreffende geval daadwerkelijk uitkeert, aangevuld met het eventuele eigen risico van Meermin School Nederland dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 3. De wederpartij vrijwaart Meermin School Nederland van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Meermin School Nederland toerekenbaar is. Indien Meermin School Nederland uit dien hoofde of uit hoofde van het bepaalde in artikel 10.6 door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Meermin School Nederland zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Meermin School Nederland, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Meermin School Nederland en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.
 4. Alle rechtsvorderingen en verweren jegens Meermin School Nederland verjaren door verloop van één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 5. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de door Meermin School Nederland verleende diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan Meermin School Nederland.
 6. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 7. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Meermin School Nederland.

ARTIKEL 17. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 8 en 16.9, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Meermin School Nederland.
 2. Bij Meermin School Nederland ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 18. | FOTO- EN VIDEO-OPNAMEN

Het is Meermin School Nederland toegestaan om (onderwater)foto- en video-opnamen te maken tijdens opleidingen, ‘mermaidexperiences’, kinderfeestjes e.d. ten behoeve van de wederpartij en/of de door de wederpartij bij de diensten betrokken deelnemers. De vervaardiging en/of het gebruik van (onderwater)foto- en video-opnamen voor andere doeleinden dan ten behoeve van de wederpartij en/of de door de wederpartij bij de diensten betrokken deelnemers, bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden van Meermin School Nederland, geschiedt uitsluitend met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de geportretteerde(n) of diens wettelijke vertegenwoordiger(s).

ARTIKEL 19. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Meermin School Nederland aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.